/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ontwerpen-en-ontwikkelen.jouwweb.nl
Start » docenten » Verantwoording

Verantwoording

       De negen draden van het spinnenweb vinden hun oorsprong in onze visie:

Wij bieden beroepsgericht onderwijs, waarbij wij het accent leggen op zelfstandig leren. 
Wij gaan uit van de talenten, de kwaliteiten en de mogelijkheden tot samenwerking van onze leerlingen.


 
De leerlingen van de 3e klas die gekozen hebben voor de sector Zorg en Welzijn breed werken grotendeels via de methode van PiTedu4all  (http://www.edu4all.nl/index.php/pit.html).
De verschillende werkvelden worden gesimuleerd op het zorgplein.
 
Tijdens de laatste periode van het jaar wordt de leerlingen gevraagd om schoolbreed een opdracht te maken. Samenwerking tussen de verschillende sectoren wordt gestimuleerd en ook samenwerking met bedrijven en instellingen in de omgeving.
Leerlingen leren deels in de beschikbare praktijklokalen en ook in de mediatheek. Daarnaast leren zij buiten de school. 
Ons eindproduct is daarom in eerste instantie vernieuwend op het leerplanaspect van de
leeromgeving.

De andere leerplanaspecten bewegen mee. 
Tijd: gemiddeld 10 uur per week op school en 2 uur buiten school.
50 uur wordt besteed aan de webquest en 12 uur wordt besteed aan taken schoolbreed.
De deelnemers vullen de tijdstabel in op de website.

Toetsing: na de musical maken alle deelnemers de reflectieopdracht via de website.
De toets is formatief (gericht op proces).
 
 “Formatieve beoordeling maakt het leerproces transparant en is essentieel om de zelfsturing van de student te bevorderen”.
Dochy, F. & Nickmans, G. (2012 p.61)
 
Zie verder beoordelingspunten op de site.

Doelen: de doelen zijn per onderdeel SMART geformuleerd. Deze doelen wijzen richting de eindtermen zoals opgesteld op www.examenblad.nl. Zie: kopje leerdoelen op site. De leerdoelen hangen boven de opdrachten als aan een waslijn richting het mbo en/of beroep.

Inhouden: de leerlingen Zorg en Welzijn van College De Brink in Laren handelen vanuit het werkveld Schoonheidssalon, waarbij zij activerende opdrachten maken via een webquest. Daarnaast gaan zij hun talenten en kwaliteiten tonen en leren afstemmen en samenwerken met andere sectoren en de omgeving van de school. 
De leerlingen krijgen de plicht om zich tevens in te schrijven voor vakoverstijgende opdrachten/taken, zoals zingen, teksten (helpen) schrijven, muziek, dans, kaartverkoop, etc. Aan hen de keuze welke taken zij kiezen. Het is hun verantwoordelijkheid zich hiervoor in te schrijven en afspraken te maken buiten hun eigen sector.

Leeractiviteiten: door zowel cognitieve, affectieve als regulatieve leerdoelen op te stellen, waaraan leerlingen gaan werken via de opdrachten op de webquest.
De leerstof zal beter beklijven omdat het om Krachtige opdrachten gaat waarbij alle leerstijlen doorlopen worden. Tevens wordt de intrinsieke motivatie aangesproken door de vraaggestuurde opdrachten (leerlingen kunnen keuzes maken) en aandacht voor hun kwaliteiten en talenten.

Rol van de leraar: Binnen deze opdracht zoomen we vooral in op de docent in zijn rol als coach. Slooter (2009) geeft in haar boek weer hoe de coach randvoorwaarden schept waarbinnen de leerlingen kunnen leren. Andere taken die wij belangrijk achten binnen deze opdracht is het feedback geven, het beoordelen van tussenproducten en uiteraard het eindproduct. 

 
Bij de tot standkoming van de website, zijn de docenten van de verschillende sectoren verantwoordelijk voor het schrijven van de webquests en de afstemming tussen de sectoren.
Vanuit elke sector is een docent aanspreekpunt.
De docent beoordeeld de digitale uitwerkingen van de webquests.
 
Bronnen / materialen: op de website worden suggesties gedaan, waarbij de leerlingen zelf keuzes maken. De kwaliteit van het lesmateriaal voldoet aan de ‘criteria voor opdrachten’. Ploegman, M. & Bie, D. de (2008 p. 26) geven hier een voorbeeld van.
Overige materialen zijn low-budget en via sponsering verkregen.

Groeperingsvorm: De Musical-opdracht is schoolbreed en wordt gepresenteerd in een website. Een overzicht van de nodige taken en rollen wordt gemaakt middels een draaiboek op deze site. Elke sector schrijft voor zijn eigen sector een eigen opdracht middels een webquest.
 
We stimuleren schoolbreed samenwerking tussen de docenten en de leerlingen.De opdrachten binnen de sectorale opdrachten zijn wisselend, individueel, in duo’s en in groepen. De webquests zijn hier sturend in.

(http://www.edu4all.nl/index.php/pit.html)

(http://www.edu4all.nl/index.php/pit.html)

(http://www.edu4all.nl/index.php/pit.html)

  (http://www.edu4all.nl/index.php/pit.html)

 

 

Ga verder naar de volgende pagina ω

Maak een Gratis Website met JouwWeb